کمیته اخلاق بالینی

1402/6/13 0:0

به نام خدا

کمیته اخلاق پزشکی در این بیمارستان به طور ماهیانه در بیمارستان با اعضا زیر برگزار می گردد.

کمیته اخلاق بالینی بيمارستانی متشکل از 8 عضو ثابت و شامل افراد ذیل است:

 

اعضا

سمت

دکتر محمدرضا صالحی

ریاست بیمارستان

دکتر عاطفه میرزایی

متخصص اطفال بیمارستان

سید محمد امین گلستانه

مدیریت  بيمارستان

حسین غیاثی

مدیریت  امور عمومی

سیده کلثوم حسینی

مدیریت  پرستاري

عفت عابدی

سوپر وایزر اموزشی

هادی مکاریان

مسئول حراست

مسلم مظفری پور

مسئول حقوقی  بیمارستان

 

اعضای موقت: بسته به دستور جلسه و با مشورت دبیر کمیته اعضای موقت انتخاب می گردند.

دستورالعمل:

نحوه رسمیت یافتن کمیته:

ü     اعضای کمیته اخلاق بیمارستانی باید شخصاً در جلسات حضور یابند. حضور رئیس یا دبیر کمیته برای رسمیت یافتن جلسه ضروری است.

ü     حدنصاب الزم برای تشکیل و رسمیت یافتن جلسات ،نصف بعلاوه یک کل اعضا می باشد.

ü     حدنصاب رای گیری 3/ 2 اعضای حاضرمی باشد.

ü  ارائه نظرات کتبی اعضای غایب نیز برای روش سازی بحث و گفتگو مجاز است، امّا فقط آن اعضایی که در جلسه کمیته شرکت نموده اندحق رأی دارند. نظرات کتبی اعضای غایب در جلسه قرائت و به صورتجلسه ضمیمه میشود.

ü     بودجه کمیته اخلاق بیمارستانی از محل بودجه جاری بیمارستان تامین میشود.

 نحوه مستند سازی سوابق جلسات کمیته:

ü  صورتجلسات توسط دفتر بهبود کیفیت درفرم صورتجلسه که حداقل شامل قسمت هایی جهت ثبت تاریخ ، ساعت ،دستور کار جلسه ، افراد حاضر و غایب، نتایج پیگیری مصوبات جلسات قبلی ، شرح مصوبات و اقدامات،مباحث مطرح شده، مسئول اجرا وپیگیری مصوبات ،مهلت زمان اجرای مصوبات میباشد تنظیم و به امضاء اعضای حاضر در جلسه رسیده و یک نسخه صورتجلسه امضا شده توسط رابط کمیته ها نگهداری میشود.

ü     کمیته اخلاق بیمارستان باید تمامی مستندات و مدارک و صورتجلسات خود را حداقل به مدت ده سال نگهداری کند .

ü  کمیته اخلاق بیمارستانی باید حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال گزارش سالانه خود را آماده و به کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی ارائه کند.

ü     پیگیری مصوبات توسط دبیر کمیته و بهبود کیفیت انجام می گردد.

شرح وظایف کمیته:

 الف) برنامه ریزی و راهبری:

·        تدوین و اجرای برنامه ارتقا ء رعایت استانداردهای اخالق بالینی در بیمارستان

·        ممیزی اخالقی ضوابط بیمارستان به لحاظ رعایت موازین اخالق حرفه ای

·        تدوین ، ممیزی و بهبود خط مشی ها، فرآیندها و دستورالعملهای اخالقی و نظارت بر اجرای آن

·        پیشنهاد راه حلهایی برای توزیع عادالنه منابع و ارائه پیشنهاد به سایر بخشهای مرتبط

 ب)پایش و نظارت:

·        بررسی گزارش های مرتبط با سنجه های حقوق بیمار در اعتباربخشی بیمارستان و ارائه بازخورد مناسب

·   بررسی گزارش های مرتبط با وضعیت رعایت ضوابط اخالق حرفه ای از سوی حرفه مندان در بیمارستان و ارائه بازخورد مناسب

·        بررسی گزارش های مرتبط با شکایات وارده مرتبط با اخالق حرفه ای در بیمارستان و ارائه بازخورد مناسب

·        پایش رعایت حقوق آزمودنی ها در پژوهش های جاری در بیمارستان

·        پایش وضعیت مدیریت تعارض منافع در بیمارستان

·        نظارت بر حس اجرای منشور حقوق بیماران

ج) آموزش و پژوهش:

·        آموزش اخالق حرفه ای به فراگیران و کلیه ی شاغلین بیمارستان

·        برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه آموزش اخالق حرفه ای برای فراگیران و ارائه دهندگان خدمات سالمت در بیمارستان متناسب با نیازسنجی های انجام شده

·        آشنا کردن بیماران و همراهان آنها با حقوق و تکالیف خود در بیمارستان

·        انجام و حمایت از پژوهش های مرتبط با اخالق حرفه ای و حقوق بیمار

د)ارائه خدمت:

·        ارائه مشاوره اخالقی به مدیریت و حرفه مندان بیمارستان در برخورد با چالش ها و کشمکش های اخالقی

·        ارائه مشاوره اخالق بالینی به بیماران و همراهان آنها در تصمیم گیری

·        ارائه مشاوره به حرفه مندان

·        ارائه مشاوره در بررسی پرونده های تخلفات اخالق حرفه ای ارجاعی از واحدهای مختلف بیمارستان

شاخصهای عملکردی :

1 .درصد جلسات برگزار شده طبق تقویم مصوب

2 .درصد مصوبات اجرا شده

3 .درصد مصوبات در دست اجرا

4 .درصد مصوبات اجرا نشده

5 .میزان مشارکت اعضاء در کمیته

شاخص های مرتبط با کمیته:

1 .میزان رعایت مفاد منشورحقوق بیماران

2 .میزان اجرای صحیح دستورالعمل اخذ رضایت آگاهانه

کلمات کلیدی:
کمیته.اخلاق.بالینی    

تاریخ بروز رسانی:   13 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >