منشور حقوق بیمار

1396/8/30 0:0

لطفادرصورت بروزهرگونه مشکل درفراینددرمان آرامش خودراحفظ نموده وصبورباشید این مرکزبه طریق ذیل آماده رسیدگی وپاسخگویی به مشکلات شمامی باشد
1.درصورت هرگونه مشکل درانجام اموردرمانی درساعات اداری (8الی14)به واحدرسیدگی به شکایات واقع درطبقه اول واحداداری مراجعه نماییدویاباشماره های 07735463619-22تماس حاصل فرمایید. 
2.درساعات غیراداری به دفترسوپروازران واقع درطبقه همکف مراجعه نمایید.
3.درصورت داشتن هرگونه پیشنهادوانتقاد،می توانیدنظرات خودراازطریق صندوق پیشنهادات وانتقادات به مامنتقل نمایید.
راهنمای طبقات بیمارستان
طبقه همکف:آزمایشگاه،رادیولوژی وسونوگرافی،پذیرش بستری، ترخیص،صندوق،نمایندگان بیمه،اورژانس،درمانگاه،نگهبان،داروخانه،بخش بستری،زایشگاه،اتاق عمل،بخش ویژه،دفترپرستاری
طبقه اول:ریاست،مدیریت،مترون،بهبود کیفیت،کارگزینی،تجهیزات پزشکی،حسابداری،درآمدواموراداری،کارپردازی،انبارداری

فرایندهای اورژانس
نحوه پذیرش
1.مراجعه کننده محترم درهنگام مراجعه به اورژانس ابتداجهت تعیین وضعیت به تریاژمراجعه نمایید.
2.پس ازتعیین وضعیت،جهت تشکیل پرونده ودریافت فرم رضایت به واحدپذیرش مراجعه نمایید.
3.به کابین ترخیص مراجعه نموده تارضایت معالجه وتکمیل پرونده برای شماانجام گردد.
4.پس ازپذیرش به اتاق پزشک مقیم اورژانس مراجعه فرمایید.پزشک مقیم یاخوداقدام به درمان نموده وداروتجویزمی نماید ویادرصورت نیازبه سرویس خاص،شمارابه سرویس های تخصصی ارجاع می دهد.
5.درصورت نیازبه بستری راهنمایی لازم جهت بستری به شماداده خواهدشد.
6.جهت کسب هرگونه اطلاعات اضافی به ایستگاه پرستاری مراجعه نمایید.
بیمه های طرف قراردادبیمارستان امام هادی(ع)دیر:
بیمه سلامت کارمندان دولت،ایرانیان،روستایی وسایراقشار/بانک کشاورزی،ملت،صادرات،سپه،تجارت/نیروی هوایی ارتش ،بهداری هوایی ارتش/نیروی مسلح جانباز،بیماریهای خاص،نیروهای مسلح30%کادر،30%وظیفه/بیمارستان توحیدجم/شبکه بهداشت کنگان/صداوسیما،صداوسیمای بازنشسته /وزارت دفاع/شرکت نفت فلات قاره ایران/نیروی دریایی /تامین اجتماعی اجباری،بیماران خاص وعادی/شرکت ملی نفت
حقوق بیماران
دربدو ورود
1.شماحق داریددرمان ومراقبت مطلوب وموثررادربدو ورود وبااحترام کامل ورعایت ادب دریافت کنید.
2.قبل ازانجام هرگونه اقدام درمانی بایدازنام ونام خانوادگی شما به منظورجلوگیری ازتشابه اسمی اطمینان حاصل گردد.
3.اگرمایل باشیدحق دارید ازمحل بستری،نام پزشک،پرستارودیگراعضای گروه معالج مطلع شوید.
4.برخوردورفتارپزشکان،پرسنل ونگهبان باشمابایدمودبانه وبارعایت احترام کامل باشد.
درحین اقدامات درمانی
1.شماحق داریدتوضیحات واطلاعات ضروری درموردبیماری خودرا ازپزشک به زبان ساده وقابل فهم دریافت کنید.
2.اگرمایل باشیدحق داریددرموردشیوه نهایی درمان وعوارض ناشی ازآن اطلاعاتی ازپزشک خودکسب کنید.
3.درهنگام معاینه وپانسمان شمابایدازپرده استفاده شودوحریم خصوصی شماحفظ گردد.
4.انجام سونوگرافی،رادیولوژی
،ازمایشات و...بایددرزمان تعیین شده صورت گیرد.
5.پزشک وپرستاردرزمان موردنیازبربالین شماحاضرشوند.
6.شماحق داریدآموزشهای لازم توسط پزشک وپرستاردرخصوص نحوه مراقبت ازخوددریافت کنید.


تاریخ بروز رسانی:   30 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >