کارگزین

1396/9/26 0:0

واحد:کارگزینی
نام ونام خانوادگی:   خانم افسانه بردستانی   سمت:  کارگزین  تلفن داخلی: 123 
 
شرح وظایف واحد:
1-    رسیدگی به فرم هاي پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها
2-    تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
3-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراري حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
4-    انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان
5-    برنامه ریزي و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
6-    اجراي خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف هاي موردنظر
7-    معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
8-    تهیه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم
9-    شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
10-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
11-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي قوانین و مقررات مورد عمل
12-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاري
13-تهیه گزارشات لازم
 

کلمات کلیدی:
کارگزین     بیمارستان.امام.هادی     شهرستان.دیر    

تاریخ بروز رسانی:   26 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >