بهداشت محیط

1396/9/26 0:0

بهداشت محیط
مسوول واحد :  ام البنین حاجی پور
مدرک تحصیلی :  مهندس بهداشت محیط
تلفن داخلی : 172
       
شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان:
1) شناخت ، دسته بندي و تعيين اولويتها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان
2)مطالعه ، تحقيق و پژوهش در زمينه بهداشت محيط بيمارستان
3)اجرا و پيگيري و نظارت بر اعمال مفاد ائين نامه ها ، ضوابط ، استانداردها و دستورالعملهاي ابلاغ شده در حيطه وظايف و تأييد کارشناسي قراردادهاي مرتبط
4) تشکيل و شرکت در همايشها ، کارگاهها ، جلسات و کميته هاي علمي ، تخصصي ، اجرايي بهداشت محيط و کنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف
5) انجام بازديد و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات بر حسب ضرورت از کليه قسمتهاي بيمارستان
6) نظارت وکنترل بر امر تفکيک ، جمع آوري ، حمل ودفع مواد زائد
7) پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي کنترل منابع آلوده کننده هوا و سر و صدا در داخل و اطراف بيمارستان با همکاري واحدهاي ذيربط
8) نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر شستشو و گندزدائي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط ودستورالعملهاي ابلاغي
9) نظارت و کنترل بهداشتي آب و سيستم تصفيه فاضلاب
10) نظارت و کنترل بر سيستم گرمايش ، سرمايش ، تهويه و اطفاء حريق بيمارستان
11) پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط
12) برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان
13) نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حيوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي و زيست محيطي
14) نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان( اخذ کارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد) قسمت آشپزخانه،آبدارخانه ،رختشويخانه و ...
15) نظارت بر امور بهداشت محيط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکي با توجه به ضوابط و مقررات
16) تهيه گزارش مشکلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و پيگيري در جهت رفع نواقص
17) مشارکت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت در زمينه بهداشت محيط بيمارستان براي کارکنان و بيماران و مراجعين و کارآموزان
18) جمع آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات وآمارهاي مورد نياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان
19) مستندسازي فعاليتها و تنظيم گزارش و ارسال به مسئولين ذيربط
20) انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط
•    فرآیندهای واحد - فرم های واحد-قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به واحد-دانستنی ها و مطالب علمی مرتبط با واحد- خدمات قابل ارایه و.......
1.    الزامات امحاء ضایعات دارویی
2.    آیین نامه اجرایی  قانون ماده 13مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي
3.    چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
4.    دستورالعمل - ضوابط و روشهای اجرایی پسماند
5.    دستورالعمل امحاء کاشتن های ارتوپدی
6.    راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه تشخیص طبی
7.    راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان
8.    راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب


تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >