امور مالی و درآمد

1396/9/26 0:0

واحد:امور مالی
مسوول واحد: مسلم مظفری پور
 
تلفن داخلی: 128
               129     
همکاران این واحد:
1-نام ونام خانوادگی:  سکینه زبیری                
 
2-نام و نام خانوادگی: زهرا سالمی         
واحد درآمد
ی
 
شرح وظایف مسوول واحد:
* برنامه ریزی ، هماهنگی ،نظارت و کنترل فعالیتهای مالی در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دستورالعملهای مصوب
*      تقسیم کار بین کارکنان امور مالی
*     مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.
*      تامین  اعتبارمالی و اعمال مدیریت بر وجوه .
*      نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , نظارت بر پرداخت حقوق و دستمزد, مالیات  , بیمه و ...
*     تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی  واحدهای مختلف.
*     ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق .
*     عضویت و شرکت در جلسات کمیته های بیمارستانی     
*     نظارت وهماهنگی بین بخشی بین واحدهای زیرمجموعه امورمالی وسایربخشهای بیمارستان
*     تهیه و تدوین صورتهای مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمر بر عملیات مالی و محاسباتی،نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری و ارائه گزارشات موردی به مدیریت بیمارستان.
*     تجزیه و تحلیل هزینه و درآمد با نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مختلف بیمارستان و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین مافوق.


تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >