سوپروایزر بالینی

1397/1/29 0:0

سوپروایزران بالینی

واحد : سوپروایزربالینی

مرضیه افسری(سوپروایزر بالینی)

 

شرح وظايف سوپروايزر در گردش :

1- همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحد هاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين

2- ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و مامايي

3- مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان ، مددجويان

4- برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و ترخيص مددجويان

5- تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود، گيرندگان و ارائه كنندگان خدمت و عملكرد واحدهاي ذيربط

6- ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط

7- تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري و اقدام جهت حل آن ها

8- مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس توانايي ها ونيازها در واحد ها و شيفت هاي مختلف

9- هماهنگي ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد

10- شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء‌سطح اگاهي و مهارت خود

11- شركت در كميته هاي بيمارستان

12- تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها

13-نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چك ليست)

14- بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق

15- ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان پرستاري ،‌كمك و حمايت آنها

16- ثبت حوادث،‌ وقايع غير مترقبه، آمار و گزارش به مافوق

17- كنترل نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و دارو ها در واحد هاي پرستاري و مامايي

18- نظارت بر حسن اجراي خدمات پرستاري                 

کلمات کلیدی:
سوپروایزر.بالینی     بیمارستان.امام.هادی    

تاریخ بروز رسانی:   29 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >