سوپروایزر کنترل عفونت

1397/1/29 0:0

سوپروایزر کنترل عفونت

مسوول واحد: طاهره درون

 

شرح وظايف سوپروايزر كنترل عفونت:  

1. شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش

 2. بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني

 3. همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي

 4. شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود

 5. تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

 6. ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان

 7. نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت

 8. بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم

 9. تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت

 10. نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور

 11. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود

 12. همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي

 13. شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه

 

شرح وظايف پرستار كنترل عفونت:

1.شناسايي موارد عفونت بيمارستاني بر اساس تعاريف استاندارد NNIS براي چهار عفونت شايع و گزارش منظم آنها با فرم هاي مربوطه به مركز بهداشت شهرستان.

2. بررسي نوع عفونت و ميكروارگانيسم عامل آن.

3.مشاركت در آموزش پرسنل درماني و خدماتي در رابطه با راههاي پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني.

4.برنامه هاي آموزشي براي بيماران و همراهان آنها در زمينه هاي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني از طريق توزيع پمفلت،پوستر و ارائه آموزش هاي چهره به چهره.

5.شركت در نظام مراقبت از عفونت هاي بيمارستاني.

6.بيماريابي با استفاده از فرم مخصوص و پس از تشخيص وتعيين كد بيماري فرم شماره يك را تكميل و ارائه به كميته كنترل عفونت بيمارستان.

7. آموزش و توجيه سرپرستاران بخشها و سوپروايزر آزمايشگاه براي گزارش موارد مشكوك به عفونت بيمارستاني به تيم كنترل عفونت.

8 .مشاركت پژوهشي در زمان بروز اپيدمي.

9.همكاري و مشاركت با كارشناس بهداشت محيط و كميته كنترل عفونت بيمارستان و شهرستان براي انجام بازديدهاي نظارتي و ارزيابي.

10. ارائه پروتكل هاي درمان با آنتي بيوتيك بر اساس مصوبات كميته كنترل عفونت بيمارستان، شهرستان و دانشگاه به بخشهاي مختلف براي مقابله با مقاومت آنتي بيوتيكي.

11. ارائه پيشنهادات اصلاحي براي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني به كميته كنترل عفونت بيمارستان.

12.كمك به ارزيابي فعاليتهاي بخش هاي بيمارستان در زمينه اقدامات پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني بر اساس چك ليست هاي نظارت و ارزشيابي يكسان مصوب كميته كشوري.

13.پيگيري انجام اقدامات لازم پس از آسيب هاي ناشي از اجسام تيز و برنده آلوده در كادر بهداشتي.

14.همكاري و هماهنگي باساير كميته هاي بيمارستاني در زمينه اهداف مشترك.

15.ارائه نظرات مشورتي و كارشناسي مربوط به بهداشت.

 

 

کلمات کلیدی:
سوپروایزر.کنترل.عفونت     بیمارستان.امام.هادی     بندر.دیر    

تاریخ بروز رسانی:   29 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >