ریاست بیمارستان

1397/8/15 0:0

 
 

 معرفی:

رئیس بیمارستان متینی

دکتر محمدرضا صالحی

تخصص بیماری‌های داخلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

 

موقعیت مکانی ریاست: طبقه 1

 
 


 
  
   شرح وظایف رئیس بیمارستان
 • پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)
 • جلب همکاریهای برون سازمان
 • پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق
 • مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
 • نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء
 • هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
 • ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان
 • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
 • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
 • مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان
 • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 • نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
 • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
 • انتصاب و عزل کارکنان
 • شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
     تماس با رئیس بیمارستان:
 • تلفن:شماره داخلی 118-07735463622

کلمات کلیدی:
ریاست.بیمارستان     شرح.وظایف        

تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >